حقیقت ایرانی، قست چهارم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ دی ۱۳۹۵This post has been seen 254 times.