قطعه طنز « مزاحم بسیجی در تلگرام» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 541 times.