قطعه طنز « سرود بسیجی » برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 608 times.