طنز آقای موشکاف – تحولات سوریه و از سایلنت در آمدن خامنه

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۷ دی ۱۳۹۵This post has been seen 244 times.