پافشاری زندانی سیاسی سعید شیرزاد به اعتصاب غذا

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ دی ۱۳۹۵This post has been seen 255 times.