گزارش خبری – معنی و پیام قطعنامه ۲۳۳۶ در مورد سوریه

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۶ دی ۱۳۹۵This post has been seen 184 times.