حقیقت ایرانی، قست سوم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ دی ۱۳۹۵This post has been seen 403 times.