ترانه سرود: ارتش گرسنگان

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ دی ۱۳۹۵This post has been seen 361 times.