طنز آقای موشکاف – جنگ تبلیغاتی دو راس قوه های نظام ولایت

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۵ دی ۱۳۹۵This post has been seen 182 times.