طنز عجب داستانی داریم – کوزه ضد ولایت

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ دی ۱۳۹۵This post has been seen 527 times.