حقیقت ایرانی، قست دوم – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ دی ۱۳۹۵This post has been seen 345 times.