طنز آقای موشکاف – حال و هوای هپروتی آخوند روحانی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ دی ۱۳۹۵This post has been seen 177 times.