طنز آقای موشکاف – حال و هوای هپروتی آخوند روحانی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ دی ۱۳۹۵This post has been seen 214 times.