حقیقت ایرانی، قست اول – گزارش اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کاندیداتوری مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ دی ۱۳۹۵This post has been seen 498 times.