طنز آقای موشکاف – تصویب قطعنامه و آغاز فاز عمامه پرونی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ دی ۱۳۹۵This post has been seen 190 times.