توافق آتش بس در سوریه، قسمت اول – مهمان برنامه: پرویز خزایی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ دی ۱۳۹۵This post has been seen 425 times.