بحران حلب و جنایتهای رژیم آخوندی، قسمت دوم – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و مجید حریری

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 415 times.