بحران حلب و جنایتهای رژیم آخوندی، قسمت اول – مهمانان برنامه: سنابرق زاهدی و مجید حریری

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۸ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 599 times.