تبیین جهان،قسمت پنجاه و ششم: آشنایی با برخوردهای مکانیکی در زمینه های مختلف – مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۴ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 387 times.