تام ریج – اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا

سنای آمریکا : کنفرانس با حضور سناتورهای ارشد هر دو حزبThis post has been seen 564 times.