بن بست برجام، مواضع متناقض رژیم، قسمت دوم – برنامه ارتباط مستقیم، شاهین قبادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 456 times.