بن بست برجام، مواضع متناقض رژیم، قسمت اول – برنامه ارتباط مستقیم، شاهین قبادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 514 times.