سناتور جان مک کین – رئیس کمیته قوای مسلح سنای آمریکا

سنای آمریکا : کنفرانس با حضور سناتورهای ارشد هر دو حزبThis post has been seen 557 times.