طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 188 times.

Category:

آفساید