طنز آفساید – از برجام چه چیزی باقی مانده

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۸ آذر ۱۳۹۵



This post has been seen 287 times.

Category:

آفساید