بن بست برجام و تشدید بحرانهای رژیم آخوندی، قسمت دوم – مهمان برنامه : مهدی سامع

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 485 times.