تبیین جهان، قسمت پنجاه و پنجم: آشنایی با برخوردهای مکانیک در زمینه های مختلف – مسعود رجوی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ آذر ۱۳۹۵This post has been seen 567 times.