سلام بر تو و ارواحی که به آستانت فرود آمدند – گزیده ای از مراسم عاشورای حسینی – فروردین ۱۳۸۱

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۹ آبان ۱۳۹۵This post has been seen 469 times.