به یاد مجاهد شهید حسین گندمی از قهرمانان شهید موشک باران کمپ لیبرتی – ۷ آبان

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۰ آبان ۱۳۹۵This post has been seen 190 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.