به یاد مجاهد شهید حمید ایمنی از قهرمانان شهید موشک باران کمپ لیبرتی – ۷ آبان

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۹ آبان ۱۳۹۵This post has been seen 327 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.