مارسین سویسیسکی – وزیر پیشین روابط اقتصادی بین المللی لهستان – شهردار پیشین ورشو

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادیThis post has been seen 387 times.

Leave a Reply

Your email address will not be published.