پرونده – اعزام مزدوران، شگردهای اطلاعاتی و ترفندهای سوخته

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ فروردین  ۱۳۹۵

اعزام مزدوران وزارت اطلاعات تحت نام خانواده به لیبرتی، شگردهای اطلاعاتی و ترفندهای سوختهThis post has been seen 960 times.