گفتگو با مثنی عطیه : اشغالگران روسی و رژیم ایران را از سوریه بیرون میکنیم

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 12 دی 1394This post has been seen 400 times.