مصاحبه اختصاصی جرج صبرا رئیس شورای ملی سوریه با سیمای آزادی

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 9 دی 1394This post has been seen 317 times.