* */ آقای موشکاف | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category آقای موشکاف

موشكاف – واقعيت گرايى يعنى طناب تحريم ، آرمان گرايى يعنى حفظ نظام پوسيده ولايت

582 0

موشكاف – واقعيت گرايى يعنى طناب تحريم ، آرمان گرايى يعنى حفظ نظام پوسيده ولايت

582 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 2 فوريه 2015– 13 بهمن 1393

موشكاف – به جون هم افتادن آخونداى ولايت معنيش اينه كه كار خيلى بيخ پيدا كرده

674 0

موشكاف – به جون هم افتادن آخونداى ولايت معنيش اينه كه كار خيلى بيخ پيدا كرده

674 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 4 فوريه 2015– 15 بهمن 1393

موشكاف –  اين بادى كه بلند شده عمامه و كل بيت ولايتو به فنا ميده

422 0

موشكاف – اين بادى كه بلند شده عمامه و كل بيت ولايتو به فنا ميده

422 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 6 فوريه 2015– 17 بهمن 1393

موشكاف – هرچه  ضرب العجل نزديك تر ميشه راه دلاراما و دلواپسا از هم دورتر ميشه

675 0

موشكاف – هرچه ضرب العجل نزديك تر ميشه راه دلاراما و دلواپسا از هم دورتر ميشه

675 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 7 فوريه 2015– 18 بهمن 1393

موشكاف – شريعت ندارى هم عظما رو دست مى اندازه و جماعت جام زهرى رو مى بره زير بخيه

513 0

موشكاف – شريعت ندارى هم عظما رو دست مى اندازه و جماعت جام زهرى رو مى بره زير بخيه

513 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 8 فوريه 2015– 19 بهمن 1393

موشكاف – دجاليت على گدا سر پيچ مذاكرات

360 0

موشكاف – دجاليت على گدا سر پيچ مذاكرات

360 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 9 فوريه 2015– 20 بهمن 1393

موشكاف – اعترافاى ولى فقيه بدجورى كار دستش ميده

448 0

موشكاف – اعترافاى ولى فقيه بدجورى كار دستش ميده

448 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 10 فوريه 2015– 21 بهمن 1393

موشكاف –  نمايش 22 بهمن كوه موش زاييد

883 0

موشكاف – نمايش 22 بهمن كوه موش زاييد

883 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 11 فوريه 2015– 22 بهمن 1393

موشكاف – تاثير نمايش 22 بهمن روى وحدت خرمهره هاى نظام ولايت

870 0

موشكاف – تاثير نمايش 22 بهمن روى وحدت خرمهره هاى نظام ولايت

870 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 فوريه 2015– 24 بهمن 1393

موشكاف –  على گداى بدبخت فلكزده وسط دو راهى افراط و تفريط گير كرده

467 0

موشكاف – على گداى بدبخت فلكزده وسط دو راهى افراط و تفريط گير كرده

467 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 14 فوريه 2015– 25 بهمن 1393

 


Floating Social Media Icons Powered by Acurax Blog Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo