* */ گزیده برنامه ها | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزیده برنامه ها

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پنجم اردیبهشت

11 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پنجم اردیبهشت

11 0

خلاصه موضوعات روز: دغدغه های ولی فقیه و سردمداران رژیم در آستانه انتخابات – کویرسازی زمین های حاصلخیز ایران دستاورد حکومت آخوندی - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – پنجم اردیبهشت

15 0

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – پنجم اردیبهشت

15 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پنجم اردیبهشت

19 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – پنجم اردیبهشت

19 0

خلاصه موضوعات روز: افشاگری مقاومت ایران از فعالیت های مخفی اتمی رژیم – وضعیت کارخانه های قدیمی و صاحب نام ایران – گزارش نبردهای رزمندگان سوری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

فردای ما « نمایش انتخابات و جدال باندها بر سر بحران بیکاری » برگرفته از برنامه جوانان

8 0

فردای ما « نمایش انتخابات و جدال باندها بر سر بحران بیکاری » برگرفته از برنامه جوانان

8 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

8 0

توفان تغییر – روایتگر پایداری سترگ خلقهای منطقه

8 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – چهارم اردیبهشت

10 0

رای من سرنگونی – هزار اشرف می‌سازیم – چهارم اردیبهشت

10 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اردیبهشت

8 0

سرخط – بررسی مهمترین تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران – سوم اردیبهشت

8 0

خلاصه موضوعات روز: وضعیت زندانها – اعتراف به بخشی از ویرانگری و نابودی اقتصاد ایران – بازسازی مراکز اداری و نهادهای خدماتی در سوریه - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

زنان نیروی تغییر – پژواک صدای زنان و جنبش برابری

5 0

زنان نیروی تغییر – پژواک صدای زنان و جنبش برابری

5 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دانشجو – پژواک صدای دانشجویان، برگرفته از برنامه جوانان

7 0

دانشجو – پژواک صدای دانشجویان، برگرفته از برنامه جوانان

7 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

فردای ما « بحران تعطیلی کارخانه ها » برگرفته از برنامه جوانان

7 0

فردای ما « بحران تعطیلی کارخانه ها » برگرفته از برنامه جوانان

7 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo