* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

زمان برخاستن – قبر خمینی دجال نماد اشرافیت آخوندی و گرسنگی مردم ، تاراج آبهای کشور

330 0

زمان برخاستن – قبر خمینی دجال نماد اشرافیت آخوندی و گرسنگی مردم ، تاراج آبهای کشور

330 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 9 ژوئن 2015– 19 خرداد 1394 ...

طنین خروش و درد – گزارشات تلفنی از وضعیت وخیم اقتصادی ، اجتماعی ایران

249 0

طنین خروش و درد – گزارشات تلفنی از وضعیت وخیم اقتصادی ، اجتماعی ایران

249 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 13 دی 1394...

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

370 0

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

370 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۹ اسفند ۱۳۹۴...

زمان برخاستن – اعتراضات جامعه پزشکی ، ایمنی فدای سود پرستی ، طاق بستان نیز خشکید

245 0

زمان برخاستن – اعتراضات جامعه پزشکی ، ایمنی فدای سود پرستی ، طاق بستان نیز خشکید

245 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 5 آگوست 2014 – 14 مرداد 1393...

ريشه ها – غارتگرى بى مرز و نمايش مبارزه با فساد

186 0

ريشه ها – غارتگرى بى مرز و نمايش مبارزه با فساد

186 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 22 فوريه 2015– 3 اسفند 1393...

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در میهن اسیر

378 0

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در میهن اسیر

378 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 دسامبر 2015 – 6 دی 1394...

زمان برخاستن – آتش به جان رژیم ، قاتلان علم و فرهنگ ، قدرت خرید

207 0

زمان برخاستن – آتش به جان رژیم ، قاتلان علم و فرهنگ ، قدرت خرید

207 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 5 ژوئن 2015– 15 خرداد 1394...

طنین خروش و درد

147 0

طنین خروش و درد

147 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 30 آگوست 2014 – 8 شهریور 1394...

زمان برخاستن – گرانى سرسام آور ، فرياد عليه سركوب ، كهكيلويه

322 0

زمان برخاستن – گرانى سرسام آور ، فرياد عليه سركوب ، كهكيلويه

322 0

سيماى آزادى – 28 آذر 1393...

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

204 0

بگو آزادی – انعکاس اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم در ایران اسیر

204 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۵ بهمن ۱۳۹۴...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo