* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

در حاشیه خیابان ها – برگرفته از زنان نیروی تغییر

10 0

در حاشیه خیابان ها – برگرفته از زنان نیروی تغییر

10 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

131 0

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

131 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

202 0

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

202 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

128 0

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

128 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ دی ۱۳۹۵

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

245 0

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

245 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ دی ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

234 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

234 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

336 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

336 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

223 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

223 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

243 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

243 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

299 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

299 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ آذر ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo