* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

زمان برخاستن – اعتراضات دانشجويى ، چرا اينجايى

315 0

زمان برخاستن – اعتراضات دانشجويى ، چرا اينجايى

315 0

سيماى آزادى – 18 آذر 1393

ريشه ها – چپاولگرى از مدارس و تبعات آن

273 0

ريشه ها – چپاولگرى از مدارس و تبعات آن

273 0

سيماى آزادى – 5 بهمن 1393

زمان برخاستن – هر 2 ساعت حداقل 3 اعتراض در سال 93

221 0

زمان برخاستن – هر 2 ساعت حداقل 3 اعتراض در سال 93

221 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 27 مارس 2015– 7 فروردين 1394

زیر پوست شهر – امکانات ورزشی در رژیم آخوندی

282 0

زیر پوست شهر – امکانات ورزشی در رژیم آخوندی

282 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 15 می 2015– 25 اردیبهشت 1394

طنین خروش و درد

137 0

طنین خروش و درد

137 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 ژوئن 2015 – 6 تیر 1394

زمان برخاستن – افزایش اعتراضات علیه غارتگریهای موسسات مالی رژیم ، بیکاری روز افزون خشم فزاینده جوانان  ، زاغه نشینان

274 0

طنین خروش و درد

126 0

طنین خروش و درد

126 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 17 سبتامبر 2015 – 26 شهریور 1394

زمان برخاستن – اعتراضات روز افزون ، بحران اقتصادی

190 0

زمان برخاستن – اعتراضات روز افزون ، بحران اقتصادی

190 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 اکتبر 2015 – 21 مهر 1394

طنین خروش و درد

165 0

طنین خروش و درد

165 0

سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 27 نوامبر 2015 – 6 آذر 1394

گزارش خبری روز – دروغ و اعتراف های روحانی در مورد جوانان

342 0

گزارش خبری روز – دروغ و اعتراف های روحانی در مورد جوانان

342 0

تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 4 بهمن 1394

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo