* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

103 0

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

103 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵...

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

166 0

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

166 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵...

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

96 0

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

96 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ دی ۱۳۹۵...

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

204 0

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

204 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ دی ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

204 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

204 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ آذر ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

302 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

302 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

186 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

186 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ آذر ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

213 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

213 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ آذر ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

263 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

263 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ آذر ۱۳۹۵...

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

286 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

286 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ آذر ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo