* */ گزارشات اقتصادى و اجتماعى | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category گزارشات اقتصادى و اجتماعى

در حاشیه خیابان ها – برگرفته از زنان نیروی تغییر

29 0

در حاشیه خیابان ها – برگرفته از زنان نیروی تغییر

29 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

144 0

تبعیض جنسیتی در دستمزد زنان – برگرفته از زنان نیروی تغییر

144 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲ اسفند ۱۳۹۵

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

244 0

نبض خیابان – زنان سرپرست خانوار در حاکمیت آخوندی

244 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

148 0

نبض خیابان – گورخوابی حاصل حاکمیت آخوندی – برگرفته از زنان نیروی تغییر

148 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۰ دی ۱۳۹۵

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

271 0

نبض خیابان – نگاهی به پدیده شوم کودک فروشی

271 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۳ دی ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

262 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

262 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

365 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

365 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۱ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

246 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

246 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

269 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

269 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۴ آذر ۱۳۹۵

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

330 0

بگو آزادی – روایتگر اعتراضات اجتماعی و بحرانهای گریبانگیر مردم

330 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۲ آذر ۱۳۹۵

 


Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo