* */ شوراى ملى مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category شوراى ملى مقاومت

ايران : اعدام و سركوب در ايام جشنهاى ميلاد مسيح – اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت

425 0

یورشهای وحشیانه رژیم در اهواز و دستگیری جوانان – اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

356 0

یورشهای وحشیانه رژیم در اهواز و دستگیری جوانان – اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

356 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 11 آوريل 2015– 22 فروردين 1394

ایران : اعدام وحشیانه زندانی سیاسی منصور آروند – اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

317 0

ایران : اعدام وحشیانه زندانی سیاسی منصور آروند – اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

317 0

كليپ خبرى روز - سيماى آزادى – 16 ژوئن 2015– 26 خرداد 1394

اذعان تکاندهنده مقامات رژیم به زندانی بودن ۱۰۰۰ معلم – اطلاعیه کمیسیون آموزش و پرورش شورا

390 0

اذعان تکاندهنده مقامات رژیم به زندانی بودن ۱۰۰۰ معلم – اطلاعیه کمیسیون آموزش و پرورش شورا

390 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 15 آگوست 2014 – 24 مرداد 1394

افزایش بیسابقه خودکشی و خودسوزی در اعتراض به فقر و سرکوب – اطلاعیه دبیرخانه شورا

510 0

افزایش بیسابقه خودکشی و خودسوزی در اعتراض به فقر و سرکوب – اطلاعیه دبیرخانه شورا

510 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 26 سبتامبر 2015 – 4 مهر 1394

هم جبهگی آخوندها با داعش – اطلاعیه دبیرخانه شورا

293 0

هم جبهگی آخوندها با داعش – اطلاعیه دبیرخانه شورا

293 0

کلیپ خبری روز - سيماى آزادى– 17 نوامبر 2015 – 26 آبان 1394

پاسدار نقدی : لغو تحریم بانک سپه در مقابل آزادی جاسوسان آمریکا – اطلاعیه دبیرخانه شورا

530 0

پاسدار نقدی : لغو تحریم بانک سپه در مقابل آزادی جاسوسان آمریکا – اطلاعیه دبیرخانه شورا

530 0

کلیپ خبری - تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 1 بهمن 1394

فراخوان به تشکیل کمیته بین المللی – اطلاعیه کمیسیون خارجه شورا

332 0

فراخوان به تشکیل کمیته بین المللی – اطلاعیه کمیسیون خارجه شورا

332 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۷ اردیبهشت  ۱۳۹۵

نابود کردن صد هزار دریافت کننده ماهواره – اطلاعیه دبیرخانه شورا

253 0

نابود کردن صد هزار دریافت کننده ماهواره – اطلاعیه دبیرخانه شورا

253 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۵ مرداد ۱۳۹۵

اطلاعیه دبیرخانه شورا : تظاهرات فرهنگیان

226 0

اطلاعیه دبیرخانه شورا : تظاهرات فرهنگیان

226 0

کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۶ مهر ۱۳۹۵

 


Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo