* */ ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت | SIMAY AZADI intv


Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category ویژه برنامه های گردهمایی سالانه مقاومت

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.19K 0

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت – 1395

4.19K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت اول – مهدی ابریشمچی

1.48K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت اول – مهدی ابریشمچی

1.48K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ خرداد  ۱۳۹۵...

جولیو ترتزی – وزیر خارجه پیشین ایتالیا

1.24K 0

جولیو ترتزی – وزیر خارجه پیشین ایتالیا

1.24K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.24K 0

کاک بابا شیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران

1.24K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مهدی ابریشمچی – سروناز چیت ساز

1.16K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مهدی ابریشمچی – سروناز چیت ساز

1.16K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ خرداد  ۱۳۹۵...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مرضیه باباخانی ، قرائی ، ابوطالبی

1.10K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت دوم – مرضیه باباخانی ، قرائی ، ابوطالبی

1.10K 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ خرداد  ۱۳۹۵...

جان برد – وزیر خارجه کانادا از 2011 تا 2015

1.10K 0

جان برد – وزیر خارجه کانادا از 2011 تا 2015

1.10K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

استقبال از مریم رجوی – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1.00K 0

استقبال از مریم رجوی – گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1.00K 0

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵ – ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – سروناز چیت ساز

989 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – سروناز چیت ساز

989 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۲۳ خرداد  ۱۳۹۵...

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – احسان قرائی و سروش ابو طالبی

962 0

گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، قسمت سوم – احسان قرائی و سروش ابو طالبی

962 0

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۳۰ خرداد  ۱۳۹۵...

 


Social Media Icons Powered by Acurax Website Designing Company
SimayAzadi on TwitterSimayAzadi on FacebookSimayAzadi  on Google PlusSimayAzadi on PinterestSimayAzadi on YoutubeCheck our RSS FeedSimayAzadi on Vimeo