شطرنجی

انعکاس دو هماورد اصلی شطرنج سیاسی ایران زمین

شطرنجی این هفته انعکاس دو همآورد اصلی شطرنج سیاسی ایران زمین است. از یک طرف نظام ولایت فقیه و از طرف دیگه مقاومت سازمانیافتة مردم ایران. شطرنجی این هفته به بررسی آخرین زد و خوردهای باندهای درونی رژیم و بالا گرفتن شقه و شکاف در راس نظام می پردازد. از نوحه سرایی باند ولی فقیه در نماز عید فطر نظام گرفته تا کش و واکش های باند رقیب. و در طرف مقابل از همبستگی بزرگ ایرانیان با اپوزیسیون سازمانیافته اش صحبت میکند.

(15)

شما همچنین می توانید از این گونهتگ های اچ تی ام ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>